การประเมินบุคคลเพื่อรับรางวัลผลงานดีเด่น OBEC AWARDS

36

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประเมินบุคคลเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและประเมินบุคคลเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน  ครองคน  ครองงาน  เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ในฐานะผู้ปฏิบัติงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี

ผลการประเมินบุคคลเพื่อรับรางวัลผลงานดีเด่น OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๙  ได้แก่     นายวุฒิชัย  โพธิ์ทอง  รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ด้านบริหารจัดการ  นายประสงค์  เหลาฉลาด  รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ด้านนวัตกรรม  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ  รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม  ด้านบริหารจัดการ  นางลาวัลย์  เปลี่ยนรัมย์  รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ด้านนวัตกรรม  นางส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์  รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ด้านบริหารจัดการ  นางมณีรัตน์     เถื่อนแก้ว  รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  ด้านวิชาการ  และนายวีระวัฒน์  ทรัพย์อุดม  ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม  ด้านบริหารจัดการ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements