สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ.

05

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายลวด  แก้วไธสง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ.วันพฤหัสบดีที่   ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.  ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้แทนฯ  จำนวน  ๔  คน  สำหรับ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ จำนวน  ๗๒  คน  มีผู้มาใช้สิทธิ  ๖๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๒๗  บัตรเสีย  ๓  ใบ  คิดเป็นร้อยละ  ๑.๕๓  สรุปผลการนับคะแนน ดังนี้  หมายเลข ๑  ได้  ๙  คะแนน  หมายเลข ๒  ได้  ๒๔  คะแนน  หมายเลข  ๓  ได้  ๑๘  คะแนน  หมายเลข ๔  ได้  ๑๑  คะแนน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements