สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา

41

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑           ๒๐๒  โรง  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

เมื่อวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  ๒๐๒  โรง  เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีให้กับผู้บริหารโรงเรียน โดยการระดมความคิด ลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาโรงเรียนตนเอง ในปัจจุบัน นำมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ แผนงานโครงการรวมถึงการนำแผนสู่การปฏิบัติจริง  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายจาก สพป.นครราชสีมา เขต ๑  นางภรณ์นภัส  มากแสงสิริ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงยกระดับและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น   จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักเห็นความสำคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ซึ่งได้ระดมสรรพกำลังของคณะทำงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โรงเรียนเกิดความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้อง

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements