กิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

03

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดกิจกรรม  ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น มีคุณลักษณะซื่อสัตย์ สุจริต

เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายกนก  ดีมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา  เป็นประธานในพิธีเปิด  “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน”  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรมโดยผ่านกิจกรรมค่าย  สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้แก่  ทักษะกระบวนการคิด  การมีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ เป็นการพัฒนาสมรรถนะในการคิด และมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้คิดเป็น และมีทักษะในการปฏิบัติ  การดำเนินกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยผ่านกิจกรรมค่าย  แบ่งฐานการเรียนรู้  ๕  ฐาน  ดังนี้  ฐานที่ ๑  คิดดี พูดดี ทำดี  ฐานที่ ๒  ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน  ฐานที่ ๓  วินัยดี สังคมดี   ฐานที่ ๔  ตามรอยพ่อ พอเพียง  ฐานที่ ๕  จิตสาธารณะ  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่าย ๔๒  โรงเรียน  ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน  จำนวน  ๒๑๐  คน  คณะวิทยากรจากโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา และโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักถึงความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” ขึ้น  เพื่อให้ครูมีความรู้ในการเป็นผู้จัด   “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” สามารถจัดค่ายให้แก่นักเรียนได้ และนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่าย โดยเน้นการมีส่วนร่วมจาการเข้าเรียนรู้ในฐาน  การเรียนรู้และการสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต โดยผ่านกระบวนการคิด และเน้นการปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต การมีวินัย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อป้องกันการคอรัปชั่นอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาประชาชนและเยาวชนให้มีคุณลักษณะ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  โดยมีพื้นฐานในการคิด จะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญพร้อมที่จะนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้นั้น  จะต้องมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม รักความถูกต้อง ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ครูจึงเป็นกำลังสำคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยคุณลักษณะดังกล่าวผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะการคิด เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืน พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements