CCF ลงนามความร่วมมือพัฒนาเด็กกับโรงเรียนในโครงการ

img_1360

สำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐กับโรงเรียนในโครงการฯ ๓๓ โรงเรียน ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐ ซึ่งสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น  เป็นความร่วมมือในการพัฒฯาคุณภาพชีวิตเด็กที่ประสบปัญหาและไม่ได้รับตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเด็กที่ขาดแคลนให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙/๖๐  มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน รวม ๔๔๕,๑๘๘ บาท แยกเป็น ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการฉลาดรู้เรื่องเพศ  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการสะเต็มศึกษา และโครงการเสาร์สัมพันธ์ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓๓ โรงเรียน และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

 

Advertisements