สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ ปปช.ชุมชน ในโรงเรียนสุจริต

6

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  อบรมปฏิบัติการ ปปช.ชุมชน ในโรงเรียนสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” 

เมื่อวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายลวด  แก้วไธสง   รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ ปปช.ชุมชน ในโรงเรียนสุจริต  เพื่อให้คณะกรรมการ ปปช.ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ที่มีต่อโรงเรียนสุจริต สามารถดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  โดยมีผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ  และ ปปช.ชุมชน  เข้ารับการอบรมจำนวน  ๒๕๒  คน  วิทยากรบรรยาย  นายธนกฤต  พรหมบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไตรภูมิวิทยา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”)  เกิดขึ้นเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕ต-๒๕๖๐)  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเป้าหมายหลักเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ  ๕๐  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”) โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติโดยอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งชุมชนเป็นสถาบันอันดับแรกที่ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements