ประชุมการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรม

5

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการใช้งานโปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน (ระดับกลุ่มโรงเรียน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางมัญชุสา สุขิตวงศ์   ศึกษานิเทศก์ ประชุมปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เพื่อชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบในการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ภายในวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่  ๕ – ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย-บังกาฬ) วันที่  ๗ – ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  และในระดับชาติ  ระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements