สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ประจำปี ๒๕๕๙

5

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการ  (Symposium) การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม  ประจำปี  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานและบรรยายพิเศษ  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม  ประจำปี  ๒๕๕๙  เพื่อให้โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม  ได้นำผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวมได้เสนอผลงานต่อสาธารณชน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็น  Best Practice  ๔  ด้าน  ได้แก่  ด้านการบริหารจัดการเรียนรวม  ด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรวม  ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เกี่ยวกับจัดการเรียนรวม และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวมโดยใช้กระบวนการวิจัย  ซึ่งมีผู้บริหารและครูในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  โรงเรียนในเครือข่ายจัดการเรียนร่วม  จำนวน  ๒๐๒  คน  ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปัจจุบันการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น  ได้กำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐตัองจัดให้  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิต  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในรูปแบบการจัดการเรียนร่วม มีความตระหนักในการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาให้โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามที่พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๑  กำหนดไว้ในมาตรา ๑๙

ศากุน  ศิริพานิช … ภาพ/สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

Advertisements