สพฐ. ติดตามส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

1

สพฐ.  ออกติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ในการส่งเสริมสนับสนุนการ บูรณาการความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำโดย  ดร.นิพนธ์  เสือก้อน  และนายประสงค์  นารถอุดม  ผู้แทน สพฐ.  ได้ออกติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑     รับฟังความคิดเห็นและผลการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  ร่องรอยหลักฐานการดำเนินงานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อรอรับ การประเมิน ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้  โรงเรียนบ้านประคอง  โรงเรียนบ้านโคกสนวน  โรงเรียนบ้านสนวน  “ศิริมงคลวิทยา”  โรงเรียนบ้านลุงม่วง  และโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   โดยเน้นให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี     การจัดทำโครงการให้สอดรับกับความต้องการของนักเรียน  ครู  ชุมชน  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นสำคัญ  และปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ มาตรฐาน  ๖๕ ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในโอกาสต่อไป

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements