การประชุมวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0722

สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ให้มีความเข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา สู่เป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ และบรรยายพิเศษ การประชุมทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 76 เขต รวม 717 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ให้เป็นที่ยอมรับ มีความเข้มแข็ง อันเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนเพื่อพัฒนาประเทศ  โดยมีนายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เชต 1 กล่าวต้อนรับ

นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ นายกสมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การประชุมทางวิชาการนี้ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ทางสมาคมฯ ได้มุ่งสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ศึกษานิเทศก์ได้พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงก่อนไปพัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ ประธานสมาพันธ์ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย และนายสมหวัง พันธะลี เลขาธิการสมาพันธ์ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้วย

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements