รร.เสนศิริอนุสรณ์ นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม

13565

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นำนักเรียน ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3  รวม 320 คน เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมและฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  โดยมีพระอาจารย์ธรรมทัต วัดอินทรวนาราม และทีมงาน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในข้ออรรถข้อธรรมและวิธีปฏิบัติตามคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาแก่นักเรียน  ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559

แวววลี สิริวรจรรยาดี…รายงาน