เสนศิริอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

13552

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายชาญไชย ชัยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ โดยมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง การแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของประดับตกแต่ง การแสดง Science Shows การประกวดชุดจากวัสดุรีไซเคิล และการแสดงละครเวที

แวววลี สิริวรจรรยาดี…รายงาน

Advertisements