อนุบาลบุรีรัมย์ จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

13556

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จัดขึ้น โดยให้ห้นักเรียนทุกสายชั้นได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรม และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนและที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๕ โดย มติของคณะรัฐมนตรี ให้มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้เป็นเพราะพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๑๑ ได้อย่างแม่นยำ

ประทีป หีบแก้ว …..รายงาน

Advertisements