สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ “แม่ครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก”

1

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  อบรมปฏิบัติการ “แม่ครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก” การใช้โปรแกรม  Thai School Lunch  การจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ครู  ผู้ประกอบอาหาร  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายประยงค์                   เลาลักษณ์จรรยา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม  Thai School  Lunch  การจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เพื่อช่วยกันเรียนรู้และจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นครู  ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน            ในโรงเรียน  แม่ครัวโรงเรียน หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ส่งเสริมให้มีความรู้ในเรื่องหลักสุขาภิบาลอาหารที่ดี แล้วลงมือทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง      ในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนไทยมีสุขาภาพที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ดำเนินการจัดอบรมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Thai School Lunch การจัดเมนูอาหารกลางวัน       ในโรงเรียนประถมศึกษา  เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน  ผู้ประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลได้ร่วมมือกันทำงานในเรื่องการจัดประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  ประกอบด้วย  ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ๒๐๒  คน  แม่ครัวโรงเรียน  ๒๐๒  คน  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์  บ้านด่าน  ลำปลายมาศ  และชำนิ  ๕๘  คน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  ๑๔๑,๔๐๐  บาท  และวิทยากรบรรยาย  นางวิไลพร  คลีกร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  จากสำนักงานสาธารณธสุขจังหวัดบุรีรัมย์   

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements