ศึกษาธิการภาค ๑๔ พัฒนางานประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

003

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ร่วมประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการภาค ๑๔  โครงการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๘ – ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์  เพื่อสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทางการศึกษาและผู้สื่อข่าวในพื้นที่นครชัยบุรินทร์  (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์)  และวางแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ไปสู่สาธารณชน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางการศึกษาและเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งภารกิจเร่งด่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบาย ๑๒  ข้อ  คือ  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  คืนครูสู่ห้องเรียน  ผลิตและพัฒนาครู  การจัดการเรียนการสอน  STEM Education  ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  ทวิภาคี/ทวิศึกษา  อาชีวศึกษาเป็นเลิศ  มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  โครงการประชารัฐ  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา  และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อการจัดการวางแผนบริหารจัดการพัฒนา  โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  อาชีวศึกษา  กศน.  มหาวิทยาลัยเอกชน  สพป.  สพม.   ซึ่งได้มอบให้แต่ละหน่วยงานจัดทำวีดีทัศน์  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุ  เว็บไซต์  www.youtube.com  หรือโทรทัศน์  และจัดทำรูปเล่ม เพื่อสรุปรายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการและผู้บังคับบัญชาแต่ละสังกัดต่อไป

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements