โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์จัดกิจกรรมวันอาเซียน

13525

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเซียน และให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกในสมาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  โดยมีกิจกรรมการการแสดงบนเวที และการเข้าฐานเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน  การประกวดร้องเพลงอาเซียน  การเรียนรู้ภาษาอาเซียน การวาดภาพระบายสี และการเล่านิทานอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

ศากุน ศิริพานิช /แวววลี สิริวรจรรยาดี…รายงาน

Advertisements