การนำเสนอโครงงานคุณธรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค

7

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดนิทรรศการ การนำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภาค

เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ การนำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภาค  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์  ๒๙  ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้  ๒๙ ประการ  มีกิจกรรมที่ดำเนินการ  ๒  กิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนที่รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธและการส่งเสริมการจัดทำโครงงานคุณธรรมสำหรับนักเรียน  กิจกรรมที่สองเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียน

การจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธในครั้งนี้  เป็นโครงงานคุณธรรมที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละกลุ่มโรงเรียนๆ ละ  ๒  โครงงาน  แบ่งเป็น  ระดับประถมศึกษา  ๑  โครงงาน  และระดับมัธยมศึกษา  ๑  โครงงาน  โดยมีโครงงานคุณธรรมที่ร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา  ๑๘  โครงงาน  ระดับประถมศึกษา  ๑๐  โครงงาน  และระดับมัธยมศึกษา  ๘  โครงงาน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements