โรงเรียนบ้านโคกหัวช้างเปิดธนาคารขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม

13514

โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ร่วมกับ อบต.เสม็ด เปิดธนาคารขยะในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่นักเรียนและชุมชนในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

นายสมกิจ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ร่วมกับผู้นำชุมชน อบต.เสม็ด เปิดธนาคารคัดแยกขยะขึ้นในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการคัดแยกประเภทขยะให้ถูกต้อง ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปทำลาย และสร้างความตระหนักแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตน  โดย อบต.เสม็ดได้จัดหาตะกร้า ตะแกรงคัดแยก ขยะ เก้าอี้ โต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร ให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม มีครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารจัดการธนาคารขยะที่แต่ละครัวเรือนคัดแยกและนำมาฝาก ซึ่งจะมีการแบ่งปันกำไรเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ทุนสำรอง  ทุนการศึกษาของนักเรียน  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน และส่วนที่ปันผลให้กับนักเรียนที่นำมาฝาก  ในโอกาสเดียวกันสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำรถห้องสมุดเคลือ่นที่มาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช ..รายงาน
เครือข่าย ปชส.โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง…ภาพ