โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

13508

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี   โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แสดงออกเต็มตามศักยภาพ เช่น การประกวดแข่งขันด้านการอ่านการเขียนในแต่ละระดับช่วงชั้น  การอ่านทำนองเสนาะ คัดไทย เขียนตามคำบอก เรียงความ แต่งคำคล้องจอง บทร้อยกรอง วาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดี นิทรรศการผลงานนักเรียน ตอบปัญหา การแสดงของนักเรียน และครูและบุคลากรทางการศึกษา การแสดงดนตรีโปงลาง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทยทุกด้านผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสนุกสนาน และตระหนักในความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย

สุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์… รายงาน

Advertisements