สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย

10

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด  ๓๐๐  คน

เมื่อวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย  สำหรับครูผู้สอนในระดับปฐมวัย  ๓๐๐  คน  เพื่อให้ครูระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  พร้อมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปยัง พ่อ-แม่ ผู้ปกครองโดยเห็นความสำคัญในการติดตามเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการเป็นไปตามวัยอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ให้ครูที่รับผิดชอบการศึกษาระดับปฐมวัย มีการกำหนดหลักการคุณภาพขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ และกลไกการกำกับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทุกคน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยขึ้น  โดยในส่วนของ พ่อ-แม่  ผู้ปกครอง  ได้มอบให้โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ  วิทยากรบรรยาย  ได้แก่  พญ.กาญจนา  กาญจนรุจวิวัฒน์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์  นายปัญญา  ยางนอก  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางสาวธัญญ์รวี  พงศธรภูริวัฒน์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements