สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน

67

สพป.บุรีรัมย์ เ ขต ๑  เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ โรงแรมเรย์  โฮเทล  จังหวัดบุรีรัมย์  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการเขียนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยด้านการเขียนมาเป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยด้านการเขียน เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาทักษะด้านการเขียนให้กับนักเรียน  เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

การเรียนรู้ของมนุษย์ต้องอาศัยทักษะทั้งด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่มีความสำคัญ  โดยทั่วไปเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ  ในการนำมาใช้เพื่อแสวงหาความรู้ แต่ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความยากลำบาก หรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ได้แก่  การอ่าน  การเขียน   การคิดคำนวณ

การเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่นำมาใช้ในการสื่อสาร และเป็นทักษะที่มีความจำเป็นเช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ  เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บางคนจะมีข้อจำกัดหรือมีความยากลำบากในการเขียน  เด็กบางคนเขียนไม่ได้ บางคนเขียนได้แต่เขียนไม่ถูกต้อง  ซึ่งการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้มีหลายวิธี  การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบัน  เด็กส่วนใหญ่ในยุคนี้สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว  อีกทั้งเทคโนโลยียังเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่ดีอีกด้วย  ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก  โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (เนคเทค)  ร่วมกับภาควิชาการศึกษาพิเศษคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จัดทำโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้น

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

Advertisements