สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรการโรงเรียน

41

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรการโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ และเป็นการพัฒนาตามความประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรการโรงเรียนในสังกัด  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีทักษะ และสมรรถนะในการทำงานให้บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับยังมีเจ้าหน้าที่ธุรการใหม่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยู่จำนวนหนึ่ง จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียนในครั้งนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  จำนวน  ๙๙  คน  โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ  การพิมพ์หนังสือราชการ  และแนวปฏิบัติในการทำงานในสถานศึกษา มี นางสโรชินี  โอชโร  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางสุธีรา  ปรัชสกุลชัย  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรให้ความรู้

นางสโรชินี  โอชโร  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้สำเร็จได้เป็นอย่างดี และจากการสำรวจความต้องการในการพัฒนาพบว่าเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน มีความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการมากที่สุด  จึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด