เครือข่ายศูนย์ปฐมวัย โรงเรียนสังกัดอำเภอลำปลายมาศ “เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

11

เครือข่ายศูนย์ปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดอำเภอลำปลายมาศ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดอบรมพัฒนา    พ่อ-แม่  ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  โครงการ  “เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ  นางสโรชินี  โอชโร  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ  “เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”  เป็นโครงการพัฒนาให้ พ่อ-แม่  ผู้ปกครอง  มีความรู้ ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดู  ช่วยเหลือดูแลเด็กเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งอยู่ที่บ้านและโรงเรียน  มีสภาพครอบครัวที่อบอุ่น  สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม  ปลูกฝังความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พ่อ-แม่  ผู้ปกครอง  ชุมชนมีส่วนร่วม    ในกระบวนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในปกครองได้ในรูปแบบที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ  มีความตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการวางรากฐานให้เด็กมีความพร้อม    ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น  การพัฒนาเด็กปฐมวัย  ในช่วงอายุ ๔ – ๕ ปีแรกของชีวิตนั้น  เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ครูมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานร่วมกับผู้ปกครอง ให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก และกระตุ้นให้มีการร่วมมือร่วมใจกันในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้  ซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษาในวัยนี้  ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ว่า  “เป็นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน  ซึ่งจะเป็นการทำงานในลักษณะของการร่วมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนที่จะต้องช่วยพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน”  ผู้ปกครอง  คือ  ครูคนแรกๆ  ของเด็กและเด็กๆ  ก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากที่บ้าน  ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่เมื่อเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาแล้ว  การเรียนรู้จะต้องเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กต่อเนื่องและทำให้การเรียนรู้มีความหมายต่อเด็ก  เพราะสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงที่บ้านได้ด้วยบทบาทของผู้ปกครอง

เครือข่ายศูนย์ปฐมวัย  โรงเรียนสังกัดอำเภอลำปลายมาศ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักเห็นความสำคัญในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมา  โดยมี พ่อ-แม่   ผู้ปกครองนักเรียนในชั้นอนุบาลโรงเรียนสังกัดอำเภอลำปลายมาศเข้าอบรม  จำนวน  ๒๙๖  คน  คณะวิทยากรจากโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ  จำนวน  ๒๘  คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements