สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

13754603_1206678016115713_8041351680158362283_n

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี  ๒๕๕๙  จำนวน  ๒๐๒  โรง

เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายลวด  แก้วไธสง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี  ๒๕๕๙  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ตระหนักและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนเป็นผู้สมบูรณ์ทุกด้าน  ส่งเสริมศักยภาพ   ให้ครูได้พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมการประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักและเห็นความสำคัญนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่กำหนดให้ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  “ปีแห่งการรักและเห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อื่น”  จึงแสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กร  ภาครัฐและเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน  โดยมุ่งเน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีระบบการคัดกรอง รวมทั้งนำข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง บังเกิดผลเป็นรูปธรรม     ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาแก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก  สพม.เขต ๓๒  คือ  นายถิร  บุญศักดาพร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และนางอรทิพย์  โชติกเสถียร  รอง ผอ.รร.กนกศิลป์พิทยาคม

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด