ศูนย์ PEER Center โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

3

โรงเรียนในเครือข่าย  PEER  Center  สังกัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โดยโรงเรียน      วัดบ้านถลุงเหล็ก  อบรมสัมมนาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสร้างความเข้มแข็งสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  บ้านสนวนรีสอร์ท  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการอบรม สัมมนาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสร้างความเข้มแข็งสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเตรียมตัว      กับการเข้าสู่อาเซียน  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น  โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่าย  PEER Center  สังกัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์  จำนวน  ๕๐  คน  เข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับความรู้ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ  โดยการนำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไปพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นต่อไป

นฤภร  พรหมบุตร … ภาพ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements