โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

4

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๕  กรกฎาคม   ๒๕๕๙  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  ตำบลหนองกะทิง  อำเภอลำปลายมาศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  โดยกิจกรรมที่จัดมีดังนี้  การถวายเทียนพรรษา , ถวายผ้าอาบน้ำฝน , เวียนเทียน  ณ  วัดบ้านโนนแดง  ตำบลหนองกะทิง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   เจ้าอาวาสวัด  ได้เทศนาธรรมและเล่าประวัติความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หลังจากนั้นนักเรียนได้สมาทานศีล  รับศีลก่อนจะถวายเทียนจำพรรษา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน  ได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ส่งเสริมให้นักเรียน และพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทําบุญตักบาตร  เวียนเทียน  จรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาให้คงอยู่ตลอดไป

รร.ไตรคามสามัคคีวิทยา ภาพ/สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

 

Advertisements