ค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านหนองปลิง

134020

โรงเรียนบ้านหนองปลิง นำนักเรียนเข้าค่ายพุทธบุตร พัฒนาคุณธรรมจริยธรรรม สร้างเยาวชนคนดีสู่สังคม

โรงเรียนบ้านหนองปลิง  ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน “ค่ายพุทธบุตร” ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559   เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พระชัยมงคล  สุมงฺคโล  พระมหานันทวัตร  นนฺทเมธี  พระฉัตรชัย  วชิรญาโน  จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นพระวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมและความรู้จากการฝึกปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวัน และปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม

เครือข่าย ปชส. โรงเรียนบ้านหนองปลิง..รายงาน

 

Advertisements