สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส “โรงเรียนสุจริต”

013

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต”   ๒๑  โรง

เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นำโดย  นางสาวมนัสปอง  ศรีทอง  และคณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้ออกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  ๒๑  โรงเรียน  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ปัญหาการคอรัปชั่น  ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ  โดยจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  ประการสำคัญจะต้องพัฒนาประชาชน และเยาวชนของชาติให้มีความซื่อสัตย์ ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม  ความถูกต้อง  ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว เชื่อว่าจะช่วยทำให้อนาคตของชาติปัญหาคอรัปชั่นลดน้อยลง  ครูจึงมีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืน พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักและเห็นความสำคัญนโยบายของรัฐบาล  จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “โรงเรียนสุจริต”  ขึ้น  เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำสู่การปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและมีความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในหน่วยงานภาครัฐ  โรงเรียนสุจริตได้รับการนิเทศให้ดำเนินการตามแนวทางของโรงเรียนสุจริตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างทั่วถึง

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements