บุรีรัมย์ เขต 1 ขับเคลื่อนธรรมนูญสถานศึกษา

0041

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์  ทั้ง 5 เขต ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญสถานศึกษา สันติสุข 9 ดี ตามนโยบายพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดสันติสุขบนความพอเพียงและพึ่งพาตนเอง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายถวิล ศรเทพา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสถานศึกษา สันติสุข 9 ดี  ซึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายพัฒนาจังหวัด ที่มุ่งให้เกิดสันติสุขบนความพอเพียง โดยธรรมนูญสถานศึกษาจะประกอบด้วยปัจจัยความสำเร็จ 9 ประการ คือ เป็นคนดี มีปัญญา รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม  กองทุนพึ่งพาตนเอง และการสร้างความเข้มแข็งคณะกรรรมการโรงเรียน

คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสถานศึกษา สันติสุข 9 ดี ทั้ง 9 ปัจจัย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จาก 5 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมวางแผน กำหนดแนวทางจัดทำธรรมนูญของสถานศึกษา เพื่อเป็นธรรมนูญให้สถานศึกษาทุกแห่งนำไปปฏิบัติ สอดคล้องกับธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม