สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

001

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  (Spirit of ASEAN)  ๒๐๒  โรง

เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  (Spirit of ASEAN)  เพื่อให้  ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สนองต่อนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก กิจกรรมหลักจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  (โครงการสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน)  ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ครอบคลุม  ๓  เสาหลัก  คือ  ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง  (ASEAN  Political  Security  Community)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN  Economic Community)  และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN  Socio-Cultural Community)  รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านภัยพิบัติ  พำเพื่อเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียนในปี  ๒๕๕๘  นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  (Spirit of ASEAN)  เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  นำไปจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมเอเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีครูที่รับผิดชอบงานวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมจำนวน  ๒๐๒  คน  วิทยากรบรรยาย  ประกอบด้วย  นายสุทัศน์  สังคะพันธ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๒  นายปัญญา  ยางนอก  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements