สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

25

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด  (ในระดับประถมศึกษา)  ของ มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกวดระดับภาค

เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด  (ในระดับประถมศึกษา)  ของ มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค  ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  อาคารสุรพัฒน์ ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีโครงงานที่ร่วมการคัดเลือก  ๕  กลุ่มสาระ  ดังนี้  โครงงานวิทยาศาสตร์  จำนวน  ๓  โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านสมสนุก  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓  โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร”  สถจ.บุรีรัมย์  โครงงานคณิตศาสตร์  จำนวน ๔ โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒  โรงเรียนอนุบาลสตึก  (ประชาอนุสรณ์)  สพป.บุรีรัมย์ ๔  โรงเรียนเทศบาล ๓  สถจ.บุรีรัมย์  โครงงานภาษาไทย  ได้แก่  โรงเรียนเทศบาล ๒  “อิสาณธีรวิทยาคาร”  สถจ.บุรีรัมย์  โครงงานภาษาอังกฤษ  จำนวน  ๓  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โรงเรียนบ้านหัวฝาย  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  โรงเรียนเทศบาล ๑  “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”  สจถ.บุรีรัมย์  และ โครงงานประวัติศาสตร์  จำนวน  ๒  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โรงเรียนเทศบาล ๑  “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”  สจถ.บุรีรัมย์

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements