อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี

9

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว  เรื่อง  “การแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”  ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว  เรื่อง  “การแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้ครูแนะแนวมีความ  ความเข้าใจในกระบวนการแนะแนว และเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ เครื่องมือทางการแนะแนวเพื่อการรู้จักตนเองและวัดแววความสนใจในอาชีพ  สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการดำรงชีวิต  โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเข้ารับการอบรม  จำนวน  ๑๔๐  คน  และคณะวิทยากร  ประกอบด้วย  นายปัญญา  ยางนอก  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  นายไพบูลย์  มูลดี  ศึกษานิเทศก์ฯ  นางจวงจันทน์   อาจจุฬา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง  (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ตระหนัก และเห็นความสำคัญของกระบวนการศึกษาต่อสายอาชีพ  ความสำคัญของงานแนะแนวในสถานศึกษา  จึงได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านกระสัง  (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)  ศูนย์แนะแนว สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว  เรื่อง  “การแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน”  ตามมติคณะรัฐมนตรี ขึ้น

สุวรี  เจริญรัมย์ …

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด