โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก รณรงค์คัดแยกขยะ

134017

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องทำลายแต่ต้นทางและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก อ.บ้านด่าน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง  เพื่อให้นักเรียนทุกมีความรู้ความเข้าใจในการแยกประเภทขยะอย่างถูกต้อง  และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการช่วยกันลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปทำลาย  เพื่อลดมลพิษ  ลดค่าใช้จ่าย และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยมีนางวิไลวัลย์ ละเอียด เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการและให้ความรู้แก่นักเรียน

ทรงภพ แสงตระการ .. รายงาน