สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

011

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  อบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรการสืบเสาะ”

เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  หัวข้อ  การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรการสืบเสาะ  รุ่นที่ ๑ , ๒ , ๔ , และ ๕ จำนวน  ๘๙  โรงเรียน  เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ และเพื่อปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ดำเนินโครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  มาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก กระตุ้นความสนใจใคร่รู้  ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการทดลองแบบ  Hands-On  เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ  เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  วิทยากรให้ความรู้  นายปัญญา  ยางนอก  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางจวงจันทน์  อาจจุฬา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)  นางรุ่งทิพย์  ประพิณ  รอง ผอ.รร.เสนศิริอนุสรณ์  และคณะครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements