สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียน ๒๐๒ โรง

59

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดอบรมปฏิบัติการบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน  ๒๐๒ โรง

เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมพิมานพรหม  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้จัดการอบรมปฏิบัติการบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน  โดยมี  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม              รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีฯ  วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม  เพื่อพัฒนาบุคลากร            ที่เกี่ยวข้องในการใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  (School MIS)  ให้มีความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะ ในการใช้โปรแกรมบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ/จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  และเพื่อสนองต่อเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา (SchoolMIS)  ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น  ๒๐๒  คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  (SchoolMIS)  ดังกล่าว  จึงได้จัดการอบรมปฏิบัติการบุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนขึ้นมาในครั้งนี้

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด