การประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

88

การประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี  ๒๕๕๙ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับจังหวัด

เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ของมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัด  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์  การทำงานเป็นทีม  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่โครงงานของโรงเรียน  และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน รู้จักการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่า  มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา ประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง การคิดนอกกรอบภายใต้พื้นฐานความเป็นไปได้  จัดระเบียบความคิดผลิตเป็นผลงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาขยายการศึกษาในรูปแบบของกิจกรรมการประกวดโครงงานนักเรียน  ซึ่งมีโครงงานที่ได้รับคัดเลือก  ดังนี้  โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านสมสนุก  โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง  และระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนวัดหนองปล่อง  โครงงานภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง  โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  และโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements