โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

133282

ครูนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และให้ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแก่นักเรียนด้วย 

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๙  โดยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ และจำลองการเผาทำลายยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงภัยอันร้ายแรงที่เกิดจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด    และนายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุุ๊ก ได้อ่านสาร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๙ ในโอกาสเดียวกัน ได้ชี้แจงให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม เพื่อเชิญชวนให้ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีสิทธิ์ ไปใช้สิทธิ์ในการทำประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยพร้อมเพรียงกัน

มติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติด้วยเจตนารมย์แน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ เป็นต้นมาจนปัจจุบัน สำหรับในปี ๒๕๕๙ รัฐบาลไทยได้ให้คำขวัญในการรณรงค์ว่า “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด“

ทรงภพ แสงตระการ… รายงาน
นฤนาท สามารถกุล …ถ่ายภาพ

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements