โรงเรียนสุจริตเตรียมพร้อมรับประเมินผลการดำเนินงาน

9582

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมโรงเรียนสุจริต เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการรอรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity  and Transparency Assessment – ITA) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ จากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าในแนวทางปฏิบัติและเตรียมพร้อมรับการประเมินได้อย่างถูกต้อง

นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง ซึ่งเป็นคณะทำงานโครงการโรงเรียนสุจริตของ สพฐ.และเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ กล่าวว่า โรงเรียนสุจริต เป็นโครงการที่ต้องการวางรากฐาน จิตสำนึกด้านความโปร่งใสสุจริตให้แก่เยาวชน และประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สพฐ.ดำเนินการ โดยมีโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขึ้น เป็นโรงเรียนสุจริต ให้มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๕ ประการ  คือ มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง  สำหรับรูปแบบกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้แก่นักเรียน เช่น ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ซึ่ง สพฐ.สนับสนุนงบประมาณดำเนินการให้นักเรียนทำกิจกรรมแต่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลกำไร แต่เน้นกระบวนการทำงานและเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนักเรียนจะต้องเกิดคุณลักษณะที่ต้องการ  และโครงการจิตสำนึกพลเมือง หรือ Project Citizen ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ สพฐ.ได้จัดทำคู่มือให้โรงเรียนเลือกใช้ตามความเหมาะสมด้วยแล้ว

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements