ผลการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย

9449

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย เพื่อพัฒนานักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษปีการศึกษา ๒๕๕๙  จำนวน ๑๓ กิจกรรม และคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศไปแข่งขันในระดับ สพฐ. ดังนี้

 • การเขียนเรียงความ “เรียนรู้ประวัติศาสตร์…สู่ความรักชาติ” ชั้น ป. ๔ – ๖  
  เด็กหญิงชนิตา  แสนโคตร        โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
 • การเขียนเรียงความ   “พระราชปณิธานมุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา…เพื่อพัฒนา   ประเทศ”  ชั้น ม. ๑ – ๓ 
  เด็กหญิงสายธาร  สร้อยโคกสูง   โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕(ไตรคามสิทธิศิลป์)
 • การแต่งกลอนสี่  “ศิลปาชีพ…ศิลปะเพื่อชีวิตและธำรงมรดกไทย” ชั้น  ป. ๔ – ๖
  เด็กหญิงน้ำทิพย์  ครุฑประโคน  โรงเรียนบ้านโนนแดง
 •  การแต่งกลอนสุภาพ(กลอนแปด)   “ป่ารักน้ำ…พระราชปณิธานคืนความ ชุ่มชื้นสู่แผ่นดิน”  ชั้น ม. ๑ – ๓
  เด็กหญิงพันพัสสา ดัตถุยวัตร์   โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
 • การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA  ชั้น ป. ๑ – ๓
  เด็กหญิงวรรณภายูแอนนา   แอนเดอร์สัน   โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
 • การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA  ชั้น ป.  ๔ – ๖ 
  เด็กหญิงณฐกร  สุขประเสริฐ     โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 • การอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA  ชั้น ม. ๑ – ๓
  เด็กหญิงมุกริน  เอการมย์  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
 • การคัดลายมือ ชั้น ป.  ๑ – ๓
  เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์รัมย์         โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์
 • การคัดลายมือ ชั้น ป.  ๔ – ๖
  เด็กหญิงชลธิชา  สมอ       โรงเรียนบ้านบ้านหนองตราดน้อย
 • การคัดลายมือ ชั้น ม. ๑ – ๓ 
  เด็กหญิงอารียา  นาราษฏร์   โรงเรียนบ้านยาง(ครุราษฎร์รังสรรค์)
 • การเขียนตามคำบอก  ชั้น ป.  ๑ – ๓
  เด็กหญิงจินตภา   ยางครือ  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
 • การเขียนตามคำบอก  ชั้น ป. ๔ – ๖
  เด็กหญิงณัฐกฤตา   ทานคำ      โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
 • การเขียนตามคำบอก  ชั้น ม. ๑ – ๓
  เด็กหญิงณัฐริกา  องจางวาง     โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Advertisements