ค่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)

11

ค่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  “โครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙”   โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์  (บ้านบัว)  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๙  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  โดยมี  นายปิยะ  ศิลากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีฯ   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  “โครงการรักการอ่าน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙”  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เน้นให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน  การเขียน  ตามเป้าหมายของโรงเรียน และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้สถานศึกษาเร่งรัดและเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน  การเขียน  ให้บรรลุตามเป้าหมาย กล่าวคือ  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง ๑๐๐%   ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์  (บ้านบัว)  ได้เข้าร่วมโครงการ  “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน”  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ   โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  จำนวน  ๒๘๑  คน  กิจกรรมที่จัดได้แบ่งนักเรียนออกเป็น  ๒  ระดับ  ได้แก่  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  แบ่งเป็น  ๓  ฐานการเรียนรู้  คือ  ฐานที่ ๑  เล่านิทานให้น้องฟัง    ฐานที่ ๒  เกมภาษาสื่อความคิดพิชิตการอ่าน   ฐานที่ ๓  อ่านแล้วร้องเพลง  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖  แบ่งเป็น  ๓  ฐาน  คือ  ฐานที่ ๑  หนังสือทำมือ  ฐานที่ ๒  หนังสือเล่มเล็ก  ฐานที่ ๓  ตอบปัญหาสารานุกรม  ในแต่ละกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เรียนรู้อย่างมีความสุข

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements