โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน

11

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผะองค์  อำเภอลำปลายมาศ  ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล            

เมื่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล  นำโดย  นายสุวสันต์  ปัดกอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดให้มีการตรวจสุขภาพของนักเรียน  ซึ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผะองค์  อำเภอลำปลายมาศ  มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน  สอนวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก  วิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการรักษาความสะอาดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ที่อยู่อาศัย  ชุมชน  การตรวจสุขภาพปาก พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดฟันผุได้ง่าย  เช่น  ลูกอม  ขนมหวาน  นมที่มีรสหวาน  ขนมปัง  คุกกี้  การเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณคา การตรวจวัดสายตา  การตรวจโรคคอพอก  โดยการรับประทานเกลือไอโอดีน  เและสาธิตวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำ  ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กในวัยเรียนใหมีความสมบูรณ  แข็งแรง  ทั้งด้านรางกาย จิตใจ และสติปญญา  ตลอดจนมีพัฒนาการตามวัยอยางเหมาะสม  ใหเด็กไดศึกษาเลาเรียนอย่างมีความสุขจนสําเร็จ ปราศจากโรคภัยและปญหาที่จะบั่นทอนสุขภาพและสติปญญา  สร้างเสริมเจตคติ ทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

สมพร  สุดชัย … ข้อมูล / สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

Advertisements