เขตพัฒนาอำเภอลำปลายมาศ อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

24

 

เครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสเขตพัฒนาอำเภอลำปลายมาศ อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาสเขตพัฒนาอำเภอลำปลายมาศ  ได้จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๙  โดยมี  นายลวด  แก้วไธสง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑       เป็นประธานในพิธีฯ  ซึ่งมีนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสเขตพัฒนาอำเภอลำปลายมาศเข้ารับการอบรม  จำนวน  ๒๒๘  คน  อบรมระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ ค่ายลูกเสือเพชรบุรีรัมย์  (สวนนก)  เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  รู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด  และสามารถเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมป้องกัน  เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  โดยในปี  ๒๕๕๙  กำหนดให้มีการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ปี  ๒๕๕๙  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  กำหนดมาตรการกลุ่มวัยรุ่น  (อายุ  ๑๓ – ๑๙ ปี)  ให้มีการดำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด      เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements