โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

133261

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก พร้อมคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมีนางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  และคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม นายศราวุธ โรจนาวรรณ นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์  นายวรวิทย์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา และนายถาวร ทวีลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา ตรวจเยี่ยมและประเมินการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล  ซึ่งโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กผ่านการประเมินในครั้งนี้ โดยได้รับข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมการ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

ทรงภพ แสงตระการ …รายงาน
นฤนาท สามารถกุล… ถ่ายภาพ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม