ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดสอบ Pre NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙

16

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดสอบ Pre NT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์        ทางการเรียนของผู้เรียน

เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายลวด  แก้วไธสง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดสอบ  Pre NT   ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ซึ่งจะจัดสอบใน  ๓  รายวิชา  ดังนี้  ความสามารถด้านภาษา  (Literacy)  ความสามารถด้านการคิดคำนวณ  (Numeracy)  ความสามารถด้านเหตุผล  (Reasoning  Abilities)  โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน  ๒๐  กลุ่มโรงเรียน  ในที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และมีเขตพื้นที่การศึกษาร่วมนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Advertisements