สถานศึกษาดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

1

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  คัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับ สพฐ.

เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัล  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นำโดย  นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ออกประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมการคัดเลือก โครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ที่มีผลการดำเนินงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๙  และการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน  รวมทั้งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ผลการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลฯ  และเข้าร่วมการแข่งขันระดับ  สพฐ.  ดังนี้  สถานศึกษาขนาดกลาง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านกระสัง  (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  และสถานศึกษาขนาดเล็ก   ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองยาง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

Advertisements