สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยอย่างยั่งยืน

10

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  จัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยอย่างยั่งยืน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับ สพฐ. ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมพิมานพรหม  นายลวด  แก้วไธสง  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย  โครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน  ในกิจกรรมที่ ๔  พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย  เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยแก่นักเรียน และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ  ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งได้จัดให้มีแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยนักเรียนเป็นประจำ  ทุกปี  สำหรับในปี  ๒๕๕๙  ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  กิจกรรมที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้  ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งสิ้น  ๑๓  กิจกรรม  ได้แก่  การเขียนเรียงความ  ชั้นประถมศึกษา  ปีที่  ๔ – ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  การแต่งกลอนสี่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖  การแต่งกลอนสุภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  การอ่านเอาเรื่อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  การคัดลายมือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และ การเขียนตามคำบอก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น  จำนวน  ๒๖๐  คน  และครูผู้ฝึกสอน  จำนวน  ๒๖๐  คน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด