กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

005

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน  Health  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๕  กิจกรรมเรียนรู้สุนทรีพาเพลิน  นักเรียนได้รับการพัฒนา       ด้าน  Heart  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๔ กลุ่ม  กลุ่มที่ ๑  กิจกรรมนวดแผนไทย นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน Heart Hands  กลุ่มที่ ๒  กิจกรรมประดิษฐ์ตะกร้าจากกระป๋องน้ำอัดลม/กระป๋องเบียร์  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน Heart Hands  กลุ่มที่ ๓ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน  Head  Heart  Hands  และกลุ่มที่ ๔  กิจกรรมก้าวชิด   นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน Health  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ  เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การทำงานเป็นทีม  ความมีน้ำใจต่อกัน  ก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม

สุวรี  เจริญรัมย์ …. รายงาน

 

 

Advertisements