โรงเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมจัดทำโซนนิ่งร้านจำหน่ายสุรารอบสถานศึกษา

15

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อกำหนดโซนนิ่งร้านขายเหล้าใกล้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙  นายสุนทร  เสาร์ทอง  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำโซนนิ่งร้านจำหน่ายสุรารอบบริเวณสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ซึ่งสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ได้มีโครงการจัดทำ     โชนนิ่งร่วมกับสถานศึกษาทุกแห่ง โดยได้จัดทำความเข้าใจกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาไปแล้ว  สำหรับในครั้งนี้เป็นการจัดทำโชนนิ่งรอบโรงเรียนระดับประถมศึกษา  เพื่อจัดระเบียบร้านค้า ป้องกันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน   ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘       เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานประกอบการ   ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป้องกันเยาวชนโดยเฉพาะ

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว่า   ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน  มีมากขึ้นและมีความรุนแรงขึ้น ทางสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ก็ต้องเข้ามามีส่วนแก้ไขปัญหานี้ด้วยทุกครั้ง คำสั่ง คสช.ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๘  จึงถูกนำมาใช้แก้ปัญหาเยาวชนเรื่องการแข่งรถ การห้ามร้านค้าขายเหล้า บุหรี่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า  ๒๐  ปี  การเปิดสถานบันเทิงเกินเวลาที่กำหนด ซึ่งสถานพินิจฯ ต้องออกตรวจร่วมบูรณาการกับทางจังหวัดบุรีรัมย์  ร้านค้าใดที่ไม่กระทำตามกฎหมายก็ต้องถูกสั่งปิด  หรือร้านใดที่ถูกสั่งปิดแล้วแต่ยังฝืนเปิดใหม่ก็จะต้องรายงานไปส่วนกลาง มีโทษให้ปิดกิจการเป็นเวลา  ๕  ปี  หรือเพิกถอนใบอนุญาต  มาตรการเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลสังคม  โดยเฉพาะผู้ปกครองเด็กและเยาวชนต้องตระหนักและมีส่วนร่วมแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง เพราะถ้าเยาวชนกระทำความผิดผู้ปกครองก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กด้วย  จึงขอฝากถึงสถานศึกษาทุกแห่งให้ช่วยเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำสั่ง คสช.ฉบับนี้ รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่างๆ  ให้แก่ร้านค้าและผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในเด็ก เพื่อคุณภาพสังคมที่ดี

ศากุน  ศิริพานิช / สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements