๔ เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนในฝัน

001

ศูนย์ประสานงานโครงการโรงเรียนในฝันจังหวัดบุรีรัมย์ นำโรงเรียนในฝันจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง ๔ เขต ในบุรีรัมย์ ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาโรงเรียนในฝันเพื่อความยั่งยืน  ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการโรงเรียนในฝันจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำห้องปฏิบัติการภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และห้องสมุด โรงเรียนในฝัน  ๓๔ โรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑. ๒, ๓ และเขต ๔ และคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (Roving Team) รวม ๒๖๓ คน เข้าร่วมสัมมนา  เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝัน เตรียมความพร้อมรับการประเมินความยั่งยืน  และเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือ การนิเทศแบบพึ่งพาของโรงเรียนในโครงการ ซึ่งมีอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ ข้าราชการบำนาญที่เคยเป็นผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน และคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน เป็นวิทยากรให้ความรู้

การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานของโรงเรียนในฝัน ตัวแทนจากทั้ง ๔ เขตพื้นที่การศึกษา  และในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจะไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการที่ศูนย์เรียนรู้ตามจุดต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และห้องสมุดที่โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนอนุบาลชำนิ

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม