ประชุมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

3

วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมพิมานพรหม  นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ  (Video Tape Recorder)  โรงเรียนดีประจำตำบล  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เป็นศูนย์กลางในการประชุมชี้แจงและเป็นผู้ประสานงานในการรวบรวมผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ซึ่งมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการจัดรูปแบบ แนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ  (Video Tape Recorder)  คือ  นายอานนท์  วงศ์วิศิษฐ์รังสี  ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๙  กิจกรรมกลุ่มจังหวัดและการวางแผนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ  โดยนางสาวประยงค์ศรี  พูลทรัพย์  ศึกษานิเทศก์  สพม. ๒๙ และคณะ    ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องไปดำเนินจัดทำสื่อ   ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๙  เพื่อใช้เป็นสื่อต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำแก่โรงเรียนอื่นๆ  ต่อไป

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements